در اجرای تبصره 2 ماده آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری، مصوب 1388/12/03 شورای عالی حفاظت فنی و صلاحیت ایمنی، فعالیت های شرکت خرد کیا دانا مورد بررسی و تأیید کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان تهران قرار گرفته و این شرکت موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE پیمانکاران گردید.

آنالایزر آنلاین اندازه گیری H2S واحد بیولوژیک تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه تهران در سال 99 با موفقیت توسط شرکت خردکیا دانا نصب و اجرا گردید.

در این سیستم، شرکت محترم پالایش نفت تهران متقاضی اجرای سیستم کامل و فول اتوماتیک برای اندازه گیری پیوسته و آنلاین پارامتر H2S برای تصفیه خانه صنعتی گشته بود که این شرکت پس از برنده شدن در مناقصه مزبور، این سیستم را طراحی و اجرا نمود. اجزای اصلی و ادوات این سیستم عبارتند از:

 

اجرای سیستم آنلاین پایش لحظه ای زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب شرکت پالایش نفت اصفهان در سال 99 با موفقیت اجرا و به اتمام رسید

در این سیستم، شرکت محترم پالایش نفت اصفهان متقاضی اجرای سیستم کامل پایش لحظه ای زیست محیطی برای جریان خروجی تصفیه خانه  فاضلاب گشته بود که این شرکت پس از برنده شدن در مناقصه مزبور، این سیستم را طراحی و اجرا نمود. اجزای اصلی و ادوات این سیستم عبارتند از: